Đường dây nóng

096 782 1212 | 098 118 7238

Thực hiện chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Chương trình cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (GDMN, TH) ngoài công lập, Bộ GDĐT đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg. Để chính sách này sớm đi vào thực tiễn, kịp thời giải quyết khó khăn cho các cơ sở GDMN, TH ngoài công lập, Bộ GDĐT đã có Công văn số 1964/BGDĐT-GDMN ngày 11/5/2022 gửi các sở GDĐT đề nghị phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị có liên quan triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở GDMN, TH ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và xây dựng các quy trình nội bộ để sẵn sàng thực hiện cho vay đối với cơ sở GDMN, TH ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo tổng hợp báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tại thời điểm báo cáo, tổng nhu cầu vay vốn còn lại trong năm 2022 và 2023 là 634,1 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 có 2.625 cơ sở GDMN, TH có nhu cầu vay vốn, với số tiền gần 353,3 tỷ đồng; năm 2023 có 1.780 cơ sở GDMN, TH có nhu cầu vay vốn, với số tiền gần 280,8 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính cả số vốn vay đã giải ngân và nhu cầu còn lại trong 2 năm 2022 và 2023 thì nhu cầu vốn cần để triển khai chính sách này là 812,1 tỷ đồng, bằng 58% so với tổng nguồn vốn được bố trí tại Nghị quyết số 11/NQCP là 1.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau 4 tháng triển khai chính sách, nguồn vốn giải ngân đạt thấp so với Kế hoạch được giao (đạt 12,4% Kế hoạch 2 năm và 24,6% Kế hoạch năm 2022). Mặt khác, nhu cầu vay vốn theo khảo sát cũng thấp so với Kế hoạch được giao ban đầu (58%).

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra giải pháp như tiếp tục đôn đốc các sở GDĐT phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị có liên quan triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở GDMN, TH ngoài công lập hiệu quả, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tế để giải ngân được tối đa nguồn vốn đã được bố trí. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐTTg tại địa phương để đánh giá đúng tình hình giải ngân, nhu cầu thực tế, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phạm Nhung